politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

VON FITNESS CLUB SRL

 

I. În vederea asigurării dreptului dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, am elaborat prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”), prin care vă furnizăm, într-o manieră integrată, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne angajăm să colectam, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal, potrivit legislației aplicabile, atunci când interactionați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv, prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica această Politică de confidențialitate, pentru a include orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale reglementărilor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vă vom informa, punându-vă la dispoziție actul astfel modificat.

II. VON FITNEESS CLUB este denumirea comercială a VON FITNESS CLUB SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în sat Dorolț, comuna Dorolț, numărul 331, județul Satu Mare, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J301006/01.11.2018, cod unic de înregistrare fiscală 40092631. În sensul legislației în vigoare, cu privire la protecția datelor cu caracter personal, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa e-mail: vonet.nicolae@gmail.com sau prin poștă, la adresa: destinatar VON FITNESS CLUB SRL, strada Nicolae Golescu, nr. 43, etaj 4, județul Satu Mare.
III. Datele dumneavoastră cu caracter personal le prelucrăm ca urmare a furnizării acestora direct de către dumneavoastră, în calitate de persoane vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, fie că sunt oferite cu bună știință, din proprie inițiativă, fie la solicitarea noastră. De exemplu, ne oferiți aceste date prin completarea formularului de înscriere, odată cu dobândirea calității de membru al VON FITNESS CLUB: nume, prenume, sex, adresa de e-mail, număr de telefon, date privind starea de sănătate.
În calitate de persoană vizată, aveți obligația să furnizați date complete, actualizate si corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice domeniului nostru de activitate, vă solicităm datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de noi, în general, sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, adresa de e-mail, numărul de telefon, sexul, varsta. Ulterior, putem să colectăm și să prelucrăm anumite informații, pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră, de exemplu starea de sănătate. Nu colectăm cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă reprezentantul legal ia cunoștință despre faptul că minorul a furnizat datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat. Dacă identificăm/suntem informați despre faptul că un minor cu vârsta între 14-16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom solicita de îndată acordul expres al reprezentantului legal, în privința prelucrării datelor, în scopurile specificate de prezentul înscris. În lipsa acordului expres al reprezentantului legal, vom proceda de îndată la ștergerea acestora.
IV. Ne obligăm să prelucrăm datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu legislația conexă, aplicabilă pe teritoriul României. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopul: derulării activității comerciale, marketing, promovare, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor, îndeplinirea obligațiilor legale incidente; comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public; arhivare. Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea contractului între Von Fitness Club si dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări, subsumate acestor scopuri, sunt impuse de legislatia aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
V. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți calitatea de membru al VON FITNESS CLUB, și încă 5 ani după, potrivit obligațiilor instituite prin reglementări fiscale. Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 aveti următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimțământului.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, pe adresa de e mail: vonet.nicolae@gmail.com.

VI. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt reprezentanții și angajații noștri, societățile externe de servicii (contabile, juridice, etc), precum și instituțiile statului, autoritățile publice, Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de catre tertți, persoane juridice de drept privat. se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidentialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
VII. În acord cu dispozițiile Regulamentului, am stabilit măsuri tehnice și organizatorice necesare asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Nu intenționăm să transferăm datele cu caracter personal în afara Romaniei. IX. Regulamentul general privind protectia datelor vă recunoaste o serie de drepturi în legatură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dreptul la acces la informatii: Puteți solicita confirmarea faptului că VON FITNEESS CLUB prelucrează date cu caracter personal vizând persoana dumneavoastră; În caz afirmativ, puteți solicita accesul la următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulemantul UE, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Dreptul la rectificare Aveti dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Aveti dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul UE și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul UE; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern; Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, În cazul în care VON FITNEESS CLUB a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa tertii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveti dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite procesatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art 6.1 lit a) din Regulamentul UE;
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul ca datele cu
caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție
Aveti dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulamentul UE, inclusiv
creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz nu se vor prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se
demonstrează existența motivelor legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți
dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în
mod similar într-o măsură semnificativă.
Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între VON FITNESS CLUB și dumneavoastră.
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
De asemenea, aveți dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate. Pentru exercitarea acestor drepturi,
dumneavoastră vă puteți adresa și reprezentanților noștri, cu o cerere scrisă, la adresele de contact indicate mai sus. Fara a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactati în prealabil, în vederea souționării pecale amiabilă a solicitărilor dumneavoastră.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop